فریادهای خاموش

برف ها کم کم آب می شود شب ذره ذره آفتاب می شود و دعای هرکس رفته رفته توی راه مستجاب می شود

مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست